Change Language Thai English
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ : 073-330638
โทรสาร : 073-330638
E-mail Address : info@tabing.go.th
www.tabing.go.th
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • O1 โครงสร้าง  
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
  O3 อำนาจหน้าที่  
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
  O5 ข้อมูลการติดต่อ  
  O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
   
 • การประชาสัมพันธ์
 • O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
 • การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
 • O8 Q&A  
  O9 Social Network (Facebook)  
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
   
 • การดำเนินงาน
 • O10 แผนดำเนินงานประจำปี  
  O11 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
   
 • การปฏิบัติงาน
 • O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
   
 • การให้บริการ
 • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  O17 E-SERVICE  
    หมายเหตุ : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฏหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
   
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O18 แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี  
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
  O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี  
   
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
  O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
   
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
   
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
   
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
   
    สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
       
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
  หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
  โทรศัพท์ : 073-330638 โทรสาร : 073-330638
  E-mail Address : info@tabing.go.th
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
     Copyright © 2019. www.tabing.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.